کارگاه یک روزه ساخت و پرداخت بازی‌های رومیزی رویداد بازی‌دانان۱۹

کارگاه یک روزه ساخت و پرداخت بازی‌های رومیزی رویداد بازی‌دانان

این کارگاه در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد.