مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)

۱۶ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۲۱ ۷
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)
مراسم دانشجویی «خورشید قرن» ویژه بزرگداشت حضرت امام خمینی (س)