برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران

۰۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۷:۴۱ ۹
نام تهیه‌کننده: محمد اسکندری
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران
برگزاری مراسم بزرگداشت چهل‌ودومین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی در سازمان دانشجویان ایران