تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۲ ۱۱
نام تهیه‌کننده: محمد اسکندری
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)
تجدید میثاق جهادگران دانشگاهی با آرمان‌های امام خمینی (ره) و تجدید بیعت بارهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)