مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران

۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۳۳ ۱۵
نام تهیه‌کننده: محمد اسکندری
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران
مراسم تقدیر از برگزار کنندگان یازدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران