آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی

۰۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۱ ۱۳
نام تهیه‌کننده: محمد اسکندری
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی
آیین افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویی