بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی

۱۷ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۸ ۷
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی
بازدید دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی رییس جدید جهاددانشگاهی از بخش های مختلف معاونت فرهنگی